Pre-Comèdia Musical

Estudios de Pre-Comedia Musical en Tarragona

OBJECTIUS:

• Donar l’oportunitat als alumnes de comprovar durant aquest Pla d’estudis de Pre-Comèdia Musical si realment l’estudiant vol comprometre’s amb aquest camí artistíc com a futura professió.
• El Pla d’estudis de Pre-Comèdia Musical pretén preparar als alumnes perquè en un futur puguin accedir a l’Escola de Dansa i Comèdia Musical Professional Coco Comin (Barcelona) o qualsevol altra Escola de l’Estat autoritzada per a la Formació Professional.

DURACIÓ:

La durada del programa complet és de dos nivells formats per 2 cursos lectius cada nivell.
Primer Nivell
1º Curs Lectiu per a alumnes (3er E.S.O)
2º Curs Lectiu per a alumnes (4rt E.S.O)
Segon Nivell
1º Curs Lectiu per a alumnes (1er B.A.T)
2º Curs Lectiu per a alumnes (2on B.A.T)

Durant aquest període es cursen obligatòriament 5 disciplines bàsiques:

  • Dansa Clàssica
  • Dansa Jazz
  • Teatre
  • Hip-Hop
  • Claqué
  • Cant

REQUISITS:

Edat
Poden iniciar-se en els estudis Pre-Comèdia Musical els estudiants d’edats compreses entre els 14 i els 21 anys.
Qualsevol excepció serà considerada per la Direcció del Centre (alumnes amb més edat o nivell).
Per a alumnes sense cap tipus de formació i independentment de la seva edat hauran de començar els estudis des del seu inici.

INGRÉS EN EL PRIMER NIVELL

Per ingressar en el Primer Nivell no són necessaris coneixements previs.
Durant el transcurs del 1er Curs Lectiu del Primer Nivell l’estudiant començarà a evidenciar el seu talent i capacitat per assumir uns estudis d’aquestes característiques.
També es valorarà el comportament, l’assistència i la disciplina de l’estudiant, les quals es puntuaran durant tots els nivells.
Si el professorat creu convenient un canvi de nivell per a un major aprofitament del curs, aquest es realitzaria majoritàriament en el mes d’octubre (excepcionalment també poden efectuar-se al gener, segons criteri del professorat).

IDIOMA

Les classes s’imparteixen indistintament en els dos idiomes castellà i català.

ESTUDIS

Per accedir als estudis de Pre-Comèdia Musical no és necessària cap titulació escolar. No obstant això, és convenient que els alumnes es trobin en procés de finalització dels estudis de Secundària obligatòria (E.S.O) o F.P/ C.F. Grau Mitjà. En el cas que, una vegada finalitzats els estudis de Pre-Comèdia Musical, els estudiants ingressin en el Departament de Comèdia Musical Professional Adults a l’Escola de Dansa i Comèdia Musical Coco Comin, la Titulació de Batxillerat serà sol·licitada en finalitzar la carrera, i serà indispensable per expedir la Certificació Acadèmic-Professional de Comèdia Musical.

DISPONIBILITAT

Els alumnes que ingressin en Pre-Comèdia Musical, han de tenir plena disponibilitat horària d’acord amb l’horari de classes.
Qualsevol falta d’assistència ha de ser justificada per escrit.

ESTAT FÍSIC

Donat que els estudis de Pre-Comèdia Musical comprenen classes de diferents disciplines, la bona salut i la resistència física són indispensables. Per això és molt important una equilibrada alimentació i un bon descans.

ALTRES CONSIDERACIONS

Els aspirants a professionalitzar-se en arts escèniques, han d’estar disposats a observar la següent normativa bàsica:
-Vocació i interès inicial per totes les disciplines proposades en el pla d’estudis
-Assistència obligatòria
-Actitud activa a les classes
-Participació i entusiasme.
-Respecte al professor i als companys
-Correcció en el vestuari del centre
-Puntualitat

DISCIPLINES

Hores setmanals obligatòries per disciplines i curs:
Octubre a Juny de dilluns a dissabte

Hores Mensuals obligatòries per disciplines i curs:
Dissabtes. (consultar calendari a la web)