Normes Acadèmiques

El fet de matricular-se a l’Escola, implica l’acceptació íntegra de les següents normes:

La Direcció i el Professorat opinen convenient comunicar tots els punts d’ordre i organització acordats, amb la fi i efecte de demanar la seva col·laboració perquè tots els nostres alumnes aconsegueixin una formació i preparació completa:

1) Assistència: El 80% d’assistència a classe és obligatòria per accedir al curs següent.

2) Implicació: La falta de treball o atenció i les actituds passives, influiran negativament en la continuïtat de l’alumnat a l’Escola.

3) Puntualitat: L’alumnat ha d’arribar puntual a classe. Els exercicis d’escalfament SÓN INDISPENSABLES per preparar el cos i prevenir lesions. No es permet a cap estudiant abandonar la classe abans que aquesta finalitzi, sense permís del professorat.

4) Comportament: Es considera falta greu la pèrdua del respecte verbal cap al professorat i pot comportar l’expulsió immediata de l’Escola.

5) Absències: L’assistència a classe és imperativa per al progrés de la dansa. En cas d’absències continuades l’estudiant haurà de baixar de nivell.

6) Retards: Els estudiants que arribin amb més de deu minuts de retard poden ser obligats pel professorat a quedar-se a la classe només com a observadors.

7) Interrupcions: No es permet la interrupció de les classes per causes injustificades.

8) Indumentària: La Dansa, com a disciplina acadèmica, requereix de la indumentària adequada, per normativa i seguretat. No es permetrà l’entrada a les aules a tots aquells alumnes que no compleixin les normes d’indumentària reglamentària. Els cabells llargs han de subjectar-se amb goma, apartats de la cara. Per higiene, les sabatilles de dansa només han d’utilitzar-se dins de les dependències de l’Escola.

9) Pèrdua d’objectes personals: No s’aconsella deixar objectes de valor en el vestuari. És recomanable entrar-los a les aules (si són telèfons mòbils en manera silenci).

10) Privadesa: per diversos motius d’ordre i concentració, no està permesa l’entrada de familiars ni amics a les aules. L’Escola organitza puntualment cicles de classes obertes al públic, tallers i festivals, on és possible contemplar el treball i evolució de l’alumne.

11) Canvi d’Aules: La Direcció de l’Escola es reserva el dret d’efectuar un canvi d’aula en funció del nombre d’alumnes matriculats en cada grup.

12) Durada de cada nivell (només per amateurs): La reglamentació interna d’aquest Centre estableix que cadascun dels nivells amateurs assenyalats en el nostre horari, correspon a períodes mínims de dos anys de durada, segons el criteri del professorat i les aptituds de l’alumnat.

IMPORTANT
Tenint en compte que el desenvolupament de la dansa i l’expressió artística és un procés summament lent i rigorós, el fet de cursar dos o tres anys el mateix nivell és la normativa habitual, i a cap moment significa una incapacitat de l’estudiant.